درباره دریچه

چند نفر محقق و مخترع در کشور هستند که اختراع یا طرح هایشان دیده نمی شود؟

چند محقق یا مخترع در کشور هستند که کارهای جدید انجام داده اند ولی سرمایه ی کافی برای صنعتی شدن را ندارند؟

دریچه برای رفع این نیاز ها ساخته شد تا دریچه ای بین مبتکر و سرمایه گذار باشد.برای دیده شدن طرح ها و اختراع های فوق العاده شما.

فصلی نو در صنعت ایران را باهم رقم خواهیم زد.